Cliciwch yma os ydych chi'n cael trafferth gweld y neges hon.
Click here if you are having trouble viewing this message.
Gofal Cymdeithasol Cymru

Read the English bulletin

Rydych chi'n derbyn yr e-fwletin hwn oherwydd cofrestroch chi i dderbyn e-fwletinau misol oddi wrth Ofal Cymdeithasol Cymru. Os nad ydych chi eisiau derbyn y bwletinau hyn yn y dyfodol, gallwch ddatdanysgrifio ar waelod y neges hon.

Diolch enfawr!

Hoffem ddweud diolch enfawr i bawb sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol yng Nghymru am eich gwaith rhagorol, eich proffesiynoldeb a'ch ymroddiad yn ystod y pandemig coronafeirws (COVID-19).

Mae oedolion a phlant yn ein cymunedau yn dibynnu ar y gofal, y caredigrwydd a'r sgil rydych chi'n eu darparu yn ystod yr amser digynsail hwn, ac rydyn ni'n eich saliwtio am eich ymdrechion eithriadol o dan amgylchiadau anhygoel o anodd.

Mae'n bwysig eich bod yn gwybod ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i'ch cefnogi yn ystod y cyfnod yma, fel eich bod yn gallu canolbwyntio ar ofalu am, a chefnogi, yr oedolion a'r plant yng Nghymru sydd eich angen ar hyn o bryd.

Diolch gan y Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog

Mae Vaughan Gething, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, hefyd wedi cyhoeddi eu diolch i'r gweithlu gofal cymdeithasol am eu gwaith yn ystod y pandemig COVID-19. Yn eu llythyr, dywedodd y Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog mai'r "degau ar filoedd o bobl sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol yw arwyr nad ydynt yn cael y clod y maen nhw'n ei haeddu".

Darllenwch y llythyr

Cerdyn gweithiwr gofal cymdeithasol

Rydyn ni wedi cynhyrchu cerdyn i adnabod gweithwyr gofal cymdeithasol a chadarnhau eu bod yn weithwyr allweddol wrth frwydro yn erbyn y pandemig presennol.

E-bostiwyd cyfarwyddiadau i bob gweithiwr gofal cymdeithasol ar ein Cofrestr ynglŷn â sut i lawrlwytho fersiwn digidol o'r cerdyn gweithiwr gofal cymdeithasol. Gwnaed trefniadau hefyd i'r rhain gael eu dosbarthu i weithwyr anghofrestredig trwy reolwyr, yn ogystal â chyfarwyddwyr gwasanaethau cymdeithasol, penaethiaid gwasanaethau ac unigolion cyfrifol. Bydd copi caled o'r cerdyn yn cael ei anfon allan trwy'r post o fewn y tair wythnos nesaf.

Rydyn ni'n gweithio'n galed i berswadio cwmnïau trafnidiaeth ac archfarchnadoedd i gydnabod a derbyn y cerdyn. Yr wythnos diwethaf, cyhoeddodd ein Prif Weithredwr Sue Evans
lythyr agored i'r archfarchnadoedd i ofyn iddynt gydnabod y cerdyn yn ffurfiol. Hyd yn hyn mae Asda, Iceland, The Food Warehouse, Morrisons a Tesco wedi cytuno i wneud hynny. Byddwn yn eich diweddaru gyda'n cynnydd.

Mwy o wybodaeth

Cofrestr dros dro ar gyfer gweithwyr cymdeithasol bellach ar agor

Gall weithwyr cymdeithasol yng Nghymru a adawodd y Gofrestr yn ystod y tair blynedd diwethaf ac sy'n dymuno dychwelyd i weithio fel gweithiwr cymdeithasol yn ystod yr achos o COVID-19 ofyn i ail-ymuno â'r Gofrestr dros dro.

Mwy o wybodaeth

Gwybodaeth, cyfeiriadau ac adnoddau COVID-19

Rydyn ni wedi ychwanegu cyfres o dudalennau i'n gwefan i gefnogi'r rhai yn y sector gofal cymdeithasol sy'n cael eu heffeithio gan y pandemig COVID-19 yng Nghymru.

Mae'r tudalennau'n cynnwys gwybodaeth, cyfeiriadau ac adnoddau am:

 • cofrestru
 • addasrwydd i ymarfer
 • myfyrwyr gwaith cymdeithasol
 • recriwtio staff
 • iechyd a llesiant
 • canllawiau gwirfoddoli mewn lleoliadau gofal cymdeithasol
 • cyfarpar diogelu personol (PPE)
 • galluedd meddyliol
 • y fframwaith moesegol
 • trais a cham-drin domestig
 • gweithgareddau i bobl â dementia
 • cyfathrebu â'r gymuned F/fyddar
 • diogelwch a llesiant ar-lein
 • darparu gwasanaethau diogel i blant a phobl ifanc trwy'r rhyngrwyd.

Rydyn ni'n adolygu, yn diweddaru ac yn ychwanegu cynnwys newydd trwy'r amser, felly cymerwch gip ar y tudalennau'n rheolaidd i weld beth sy'n newydd. Os oes unrhyw feysydd pwnc rydych chi'n teimlo sydd ar goll, rhowch wybod i ni.

Ewch i'n tudalennau gwe COVID-19

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol

I gael y wybodaeth a'r cyngor diweddaraf am COVID-19, cymerwch gip ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddod o hyd i ni @GofCymdeithasol ar Twitter neu @GofalCymdeithasolCymruSocialCareWales ar Facebook.
 

Diolch eto ac arhoswch yn ddiogel.
 

Social Care Wales


You are receiving this e-bulletin because you signed up to receive monthly e-bulletins from Social Care Wales. If you don't want to receive these bulletins in the future, you can unsubscribe at the bottom of this email.

A massive thank you!

We would like to say a huge thank you to everyone working in social care in Wales for your excellent work, professionalism and dedication during the coronavirus (COVID-19) pandemic.

Adults and children in our communities are relying on the care, kindness and skill you provide during these unprecedented times, and we salute you for your exceptional efforts under incredibly difficult circumstances.

Please be assured we are doing everything we can to support you during the outbreak, so you can focus on caring for, and supporting, the adults and children in Wales who need you right now.

Thank you from the Minister and Deputy Minister

Vaughan Gething, the Minister for Health and Social Services, and Julie Morgan, the Deputy Minister for Health and Social Services, have also issued their thanks to the social care workforce for their work during the COVID-19 pandemic. In their letter, the Minister and Deputy Minister state that "the tens of thousands of people working in social care are our unsung heroes".

Read the letter